แบบฟอร์ม

เอกสารสำคัญต่างๆ

- ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่อง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ขั้นตอนการใช้งานบริการ VPN ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- คู่มือการนำเข้า E-mail Address ของบุคลากรคณะฯ
- คู่มือการตั้งค่าสำหรับ connect profile wireless (Mobile)
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
- หนังสือเวียนแจ้งมติ ครม. เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้อุปกรณ์และสถานที่ ของคณะฯ พ.ศ. 2561