ระบบประชุมทางไกล (Video Conference System)

ระบบประชุมทางไกล (Video Conference System)

  ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลในเวลาเดียวกันคณะฯ ได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการประชุมของผู้บริหาร ระหว่างศูนย์พัทยาและศูนย์รังสิต เพื่อความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัจจุบันใช้ติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเครือข่ายแบบ Over Internet Protocol (IP) หรือที่เรียกว่า H.323 (IP Network)

ศูนย์รังสิต

                                               

แบบเคลื่อนย้าย

Model Polycom HDX 7000‐720: HDX 7000 HD Cdec
Panasonic Tv:50”

Ip Address : 203.131.209.57

ห้องที่ใช้ใช้งานได้ : วศ.103, วศ.205, วศ.301, วศ.318, วศ.702, วศ.705

แบบติดตั้งถาวร

Model RealPresence Group 500-720p:
Group 500 HD codec, EagleEye 12x camera,
univ. remote,PAL Samsung Tv:22”

Ip Address : 203.131.209.34

ห้องที่ใช้ใช้งานได้ : วศ.606/1

 

ศูนย์พัทยา

                                               

แบบเคลื่อนย้าย

Model Polycom HDX 7000‐720: HDX 7000 HD Cdec Panasonic Tv:50”

Ip Address : 110.164.179.184, 110.164.179.189

ห้องที่ใช้ใช้งานได้ : ห้องประชุม, ห้องคอมพิวเตอร์

 

 อัตราค่าบริการ

ลำดับ

สถานที่

อัตราค่าบริการ

1 Tele Conference ไม่รวมค่าใช้บริการ ISDN ระหว่างประเทศ           3,000 ต่อชั่วโมง

อ้างอิง : ประกาศอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ในกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547