บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คือใคร

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Center: CIC) เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต, Video Conference, เครื่องพิมพ์, Wireless, Computer Lab

การให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ให้บริการพื้นที่และคอมพิวเตอร์กับนักศีกษาและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีพื้นที่สำหรับให้บริการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังรับแจ้ง ดูแลระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

วันและเวลาในการให้บริการ

สำนักงาน
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และงดให้บริการในวันหยุดราชการ
ห้องสำนักงาน วศ.206-208 อาคารอำนวยการ

ห้องคอมพิวเตอร์
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 19.30 น. และงดให้บริการในวันหยุดราชการ
นักศึกษาสามารถใช้งานได้ที่ห้อง
1. ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5 อาคารอำนวยการ
2. ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.318 อาคารอำนวยการ
**ตรวจสอบตารางหน้าห้องก่อนใช้งาน**

การให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร

นักศึกษาสามารถพริ้นเอกสารได้ปีการศึกษาละ 200 หน้า (ไม่มีการสะสม) ได้ที่ห้องต่างๆ ดังนี้
1. ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5
2. ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.318
ให้ตรวจสอบตารางเรียนก่อนเข้าใช้บริการ

การให้บริการ VIRTUAL STUDIO

ห้องสตูดิโอเสมือนเป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย โดยจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้

แจ้งปัญหาทางด้าน IT