เกี่ยวกับเรา

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Center: CIC) เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์, Wireless, Computer Lab ฯลฯ

ปรัชญา

ปณิธาน

ดำเนินการจัดหาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้งาน คอมพิวเตอร์ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริหารจัดการ และการบริการสังคม

วิสัยทัศน์

ภารกิจหลัก

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม โดยให้บริการคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์และแหล่งสารสนเทศสนับสนุนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร

นโยบายและทิศทางการพัฒนา

การให้บริการต่างๆ

  1. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ให้บริการเครื่องพิมพ์
  3. ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  4. ให้บริการ E-mail
  5. ให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์
  6. ให้บริการสแกนเอกสาร
  7. ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ