กิจกรรม

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดียว วศ.204-5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพด้วย Google Apps

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง iMAC วศ.705 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบริหารจัดการงานบัญชีการเงินด้วย MS-Excel

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย วศ.204-5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์