ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับรับสมัครอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจโดยมีหลักสูตรด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 • ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • การบริหารจัดการงานบัญชีการเงินด้วย MS-Excel
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพด้วย Google Apps
 • การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย WordPress
 • การบริหารจัดการงานฐานข้อมูลด้วย MS-Access
 • การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP & MySQL
 • การบริหารจัดการงานบุคคลด้วย MS-Excel
 • การพัฒนาเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย Laravel PHP Framework
 • การพัฒนาเว็บไซต์ PHP ด้วยเทคนิคและฟังก์ชั่นระดับสูง
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://prg.engr.tu.ac.th/training