คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศ

          ตามคำสั่งที่ 17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมุลและระบบสารสนเทศ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ เจริญพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. อาจารย์วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประธานกรรมการ
6. ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายบริหารหรือผู้แทน กรรมการ
7. ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายวางแผนหรือผู้แทน กรรมการ
8. ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ
9. ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทน กรรมการ
10. ผู้ช่วย/รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยืนหรือผู้แทน กรรมการ
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรหรือผู้แทน กรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์หรือผู้แทน กรรมการ
13. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือผู้แทน กรรมการ
14. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือผู้แทน กรรมการ
15. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีหรือผู้แทน กรรมการ
16. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือผู้แทน กรรมการ
17. ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันฯหรือผู้แทน กรรมการ
18. ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ
19. หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
20. นายอิทธิกร ธรรมจันทึก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายนนทชา ลาวป้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูลกลางของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ให้คำปรึกษาแก่คณบดี ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบุขีดความสามารถเชิงดิจิทัลที่หน่วยงานต้องการจะพัฒนาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแนวทางหรือโครงการเพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายในระยะเวลา 3 ปี
สามารถอ่านเอกสารแนบได้ ที่นี่