คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก National Institute of Technology, Japan

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยืน   รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Institute of Technology, Japanได้แก่ Dr. Yorinobu Toya,  Dr. Hideaki Aburatani  และ Mr. Hideaki Maeda, Deputy Manager of the  International Affairs Office  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่เข้ามาเจรจาในครั้งนี้  คือ รายละเอียดการจัดงาน ISTS2019 ซึ่งทาง NIT ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในปี 2019