คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรื่อง “บันทึกความทรงจำ(online) สู่คนรุ่นหลังผ่าน Facebook”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “บันทึกความทรงจำ (online) สู่คนรุ่นหลังผ่าน Facebook” ให้แก่ผู้สูงอายุในบริเวณชุมชนเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ วศ.103   อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี คุณนนทชา  ลาวป้อม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จากศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้